O nás

Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Poslaním Spoločnosti je o. i. rozširovať poznatky v oblasti mykologického výskumu, utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj mykologického poznania a jeho spoločenského využitia, prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, propagovať výsledky svojej práce, organizovať národné a medzinárodné odborné podujatia, poradenstvo a výstavy, rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť a spolupracovať s organizáciami príbuzného zamerania.

Najvyšším orgánom SMS je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva najmenej raz za rok. 

V období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadi spoločnosť výbor.

Členom Slovenskej mykologickej spoločnosti sa môže stať každý záujemca o štúdium húb. Jeho odbornú spôsobilosť posúdi výbor. So žiadosťou o prijatie sa možno obrátiť na niektorého z členov výboru. PRIHLÁŠKA
Slovenská mykologická spoločnosť eviduje 170 svojich členov.

Adresa sídla:

Botanický ústav Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4

Kontakt: kautmanova.ivona@gmail.com, viktor.kucera@savba.sk, 02 5942 6139

Web Slovenskej mykologickej spoločnosti: www.mykospol.sk

SMS logo

 

Členovia výboru Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD. – predseda
Mgr. Viktor Kučera, PhD. – podpredseda
Mgr. Ján Červenka – tajomník
Ing. Erika Pisarčíková – hospodár
PhDr. Ladislav Hagara, PhD
Ing. Stanislav Glejdura, PhD.
Ing. Maroš Peiger
 
 

Členovia revíznej komisie: Radovan Bednár,  doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

 

Charakteristika Slovenskej mykologickej spoločnosti (RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.)

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť), združuje záujemcov o mykológiu v tom najširšom zmysle, od fyziológov a systematických mykológov, cez lesníkov, fytopatológov, ekológov a ochrancov prírody až po občianskych vedcov venujúcich sa štúdiu húb. Poslaním Spoločnosti je o. i. rozširovať poznatky v oblasti mykologického výskumu, utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj mykologického poznania a jeho spoločenského využitia, prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, propagovať výsledky svojej práce, organizovať národné a medzinárodné odborné podujatia, poradenstvo a výstavy, rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť a spolupracovať s organizáciami príbuzného zamerania. Jej partnerskými organizáciami v zahraničí sú najmä Česká mykologická spoločnosť a Česká vědecká společnost pro mykologii.

Prvým predchodcom Spoločnosti bola Mykologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre racionálnu výživu, ktorá vznikla v roku 1963 z iniciatívy a pod vedením Ing. J. Magála, CSc. Základnou ideou mykologickej sekcie bola osvetová a zdravotno-preventívna oblasť, k čomu aktívne prispievala stála hubárska poradňa, ktorá fungovala pod záštitou sekcie až do roku 1970, kedy sa presťahovala zo Slovenského národného múzea. Okrem toho sa organizovali mykologické kurzy, prednášky, exkurzie a skúšky pre predajcov húb.

  • V roku 1986 vznikla z iniciatívy členov sekcie skupina, ktorá dostala organizovaný rámec v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) ako Základná organizácia č. 10 pre ochranu húb. Združovala do stovky členov a okrem pravidelných schôdzok sa venovala organizovaniu prednášok, výstav húb, exkurzií a mykofloristickému výskumu.
  • V roku 1993 sa členovia ZO osamostatnili a založili Spolok slovenských mykológov a zároveň vznikol aj jeho odborný a informačný orgán Spravodajca slovenských mykológov.
  • V roku 1995 sa Spolok premenoval v zmysle pravidiel slovenského jazyka na Spoločnosť slovenských mykológov.
  • V roku 2000 vznikla Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV, ktorá priamo nadväzuje na činnosť Spoločnosti slovenských mykológov.

Spoločnosť sa vo svojej činnosti zameriava na nasledovné oblasti:
(1) prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, 
(2) podnecuje záujem členov na riešenie najnaliehavejších a najvýznamnejších otázok z hľadiska potrieb ochrany húb,
(3) organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov,
(4) finančne a organizačne podporuje rozvoj slovenskej mykológie,
(5) predkladá príslušným odborným a štátnym orgánom SR podnety a návrhy, týkajúce sa problematiky mykológie na Slovensku,
(6) spolupracuje na vedení hubárskej poradne v Slovenskom národnom múzeu. Najvýznamnejší členovia Spoločnosti sú oceňovaní titulom Čestný člen.

Unikátna činnosť spoločnosti

Spoločnosť spolu s partnerským pracoviskom Botanickým ústavom CBRB SAV, usporadúva každoročne tematicky špecializované vedecké alebo pracovné semináre, kurzy a konferencie (napr. Biodiverzita húb Slovenska) a spolupracuje na ich organizovaní s domácimi aj zahraničnými partnermi. Príkladom je seminár Diverzita a ekológia húb, organizovaný každoročne Fakultou ekológie a environmentalistiky STU vo Zvolene, či Československá vedecká mykologická konferencia, ktorá sa koná každé dva roky striedavo v Čechách a na Slovensku.

Špecifickými a obľúbenými podujatiami sú terénne exkkurzie zamerané na spoznávanie mykoflóry vybraných oblastí Slovenska, každoročné jarné stretnutie slovenských a českých mykológov v pohraničí, ako aj Medzinárodné mykologické dni organizované každé dva roky striedavo v Čechách a na Slovensku. Okrem pravidelných akcií bývajú organizované aj nepravidelné workshopy v spolupráci so zahraničnými vedeckými alebo amatérskymi mykologickými spoločnosťami. (napr. Forray of Swedish mycological society, alebo stretnutia s členmi Nórskej mykologickej spoločnosti, príležitostné aktivity s členmi Ruskej spoločnosti pre výskum húb).

Spoločnosť pokračuje vo vydávaní odborno-informačného periodika Spravodajca slovenských mykológov pod novým názvom Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti a od roku 2001 vydáva odborný časopis Catathelasma v anglickom jazyku.