Seminár Diverzita a ekológia húb 7

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV, Vás pozývajú na SEMINÁR DIVERZITA A EKOLÓGIA HÚB 7, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 5. marca 2020 o 13.00 hod. v miestnosti B8 Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, T.G. Masaryka 24.

Prihláste si referát (predbežne počítame len s jedným na osobu) na maximálne 10 až 15 minút prednesu spolu s diskusiou, so zameraním na problematiku diverzity, ekológie, ochrany a taxonómie húb. Názov príspevku, meno autora, resp. autorov, a krátky abstrakt v dĺžke max. 10 riadkov zašlite do 28. februára 2020 na adresu kunca@tuzvo.sk.
Abstrakty príspevkov budú uverejnené v najbližšom čísle Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti.

Pozvánka: http://mykospol.sk/wp-content/uploads/2020/02/pozvánka-Zvolen.pdf

Na Vašu účasť sa teší organizačný výbor seminára:

doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.
Ing. Stanislav Glejdura, PhD.